INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, O ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A O COOKIES

A. Informace správce údajů Summit Agency s.r.o.

Základní informace o zpracování osobních údajů

Společnost Summit Agency s.r.o., se sídlem č.p. 501, 756 01 Hovězí, IČO: 178 09 584, spisová značka: C 91186 vedená u Krajského soudu v Ostravě ("Společnost"), informuje o tom, že ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b), c) a f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("Nařízení"), je jako správce údajů oprávněna zpracovávat osobní údaje Objednatele(ů) (i) nezbytné pro uzavření a realizaci práv a povinností ze smluv uzavřených s Objednateli prostřednictvím stránek www.summitagency.cz dle Obchodních podmínek ("Smlouva"), (ii) nezbytné pro plnění svých zákonných povinností (zejména v oblasti daní a účetnictví), a (iii) nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti (zejména pro výkon podnikatelské činnosti a vymáhání práv Společnosti).

Společnost bude zpracovávat především osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, délka skeletu a značka lyžařských bot, lyžařská úroveň, hmotnost, výška, seznam vlastního vybavení.

Osobní údaje budou zpracovávány Společností jako správcem údajů, případně prostřednictvím zpracovatelů, s nimiž má Společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením (zejména subdodavateli, včetně přepravců, poskytovateli služeb informačních technologií, a odbornými poradci). Společnost nebude osobní údaje předávat mimo EU.

Osobní údaje mohou být Společností poskytnuty třetím osobám – Příjemcům („Příjemce“), a to zejména společnosti SUMMIT TRADE s.r.o. a maloobchodním prodejcům sportovního oblečení, jehož výhradním dovozcem je společnost SUMMIT TRADE s.r.o., kdy těmito Příjemci budou osobní údaje zpracovány k marketingovým účelům (zasílání obchodních sdělení).

Osobní údaje budou zpracovávány v klientském registru Společnosti, a to automatizovaným i manuálním způsobem. Zpracování bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich, jakož i další činnosti nezbytné pro realizaci práv a povinností ze Smlouvy.

Společnost bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Společnost dále bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje, včetně zpracovatelů, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.

Obsah telefonických hovorů s Objednatelem na lince či linkách zákaznického servisu Společnosti může být s jeho souhlasem uděleným způsobem uvedeným v rámci hovoru nahráván, a to za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb Společnosti. Obsah telefonických hovorů s Objednatelem na lince či linkách zákaznického servisu Společnosti může být nahráván ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení i bez jeho souhlasu v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností ze Smlouvy.

Objednatel má právo:

·    požadovat od Společnosti přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 Nařízení;

·    požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů dle článku 16 Nařízení;

·    požadovat výmaz svých osobních údajů dle článku 17 Nařízení;

·    požadovat omezení zpracování svých osobních údajů dle článku 18 Nařízení;

·    na přenositelnost svých osobních údajů dle článku 20 Nařízení;

·    vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů dle článku 21 Nařízení; a

·    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky dle článku 77 Nařízení.

Společnost bude uchovávat osobní údaje po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Za tuto dobu se považuje doba trvání smluvního vztahu – Smlouvy a následné období dalších tří (3) let od okamžiku splnění veškerých práv a povinností ze Smlouvy.

Kontaktní osobou Společnosti pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů je: Hana Pokorná, e-mail: info@summitagency.cz

 

Zdravotní stav

Objednatel zatržením odpovídajícího políčka při učinění objednávky Kurzu na http://www.summitagency.cz může udělit Společnosti souhlas ke zpracování a uchovávání údajů o svém zdravotním stavu ("Údaje o zdravotním stavu"), a to za účelem určení fyzických možností Objednatele jako účastníka Kurzu a ověření, zda je pro něj konkrétní Kurz vhodný.

Udělení výše uvedeného souhlasu je ze strany Objednatele dobrovolné.

Zpracování osobních údajů na základě výše uvedeného souhlasu bude provádět Společnost jako správce údajů, případně prostřednictvím zpracovatelů, s nimiž má Společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením (zejména subdodavateli, poskytovateli služeb informačních technologií a odbornými poradci). Společnost nebude osobní údaje předávat mimo EU. Zpracování bude probíhat v členském registru Společnosti, a to automatizovaně i manuálně a bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich.

Společnost bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Společnost dále bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.

Objednatel má právo:

·    svůj výše uvedený souhlas se zpracováním Údajů o zdravotním stavu kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu: info@summitagency.cz, kdy postačí do předmětu zprávy uvést "nesouhlasím" a do těla zprávy zadat údaj či údaje, podle kterých bude možné Objednatele identifikovat; vyřazení Údajů o zdravotním stavu z databáze Společnosti může s ohledem na technické aspekty trvat až dva (2) týdny;

·    požadovat od Společnosti přístup ke svým Údajům o zdravotním stavu dle článku 15 Nařízení;

·    požadovat opravu nebo výmaz svých Údajů o zdravotním stavu dle článku 16 Nařízení;

·    požadovat výmaz svých Údajů o zdravotním stavu dle článku 17 Nařízení;

·    požadovat omezení zpracování svých Údajů o zdravotním stavu dle článku 18 Nařízení;

·    na přenositelnost svých Údajů o zdravotním stavu dle článku 20 Nařízení;

·    vznést námitku proti zpracování svých Údajů o zdravotním stavu dle článku 21 Nařízení; a

·    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky dle článku 77 Nařízení.

Společnost bude výše uvedené Údaje o zdravotním stavu uchovávat po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Za tuto dobu se považuje doba, po kterou bude dán výše uvedený souhlas.

 

Zasílání obchodních sdělení

Objednatel zatržením odpovídajícího políčka při učinění objednávky Kurzu na http://www.summitagency.cz může udělit Společnosti:

·    souhlas ke zpracování, uchovávání a poskytnutí osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Společnost obdržela v souvislosti se svojí obchodní činností, a to za účelem, aby jej Společnost či Příjemce, kterému byly osobní údaje Společností poskytnuty, informovala o novinkách v oblastech, ve kterých Společnost či Příjemce poskytuje služby či o nabídkách nových služeb Společnosti či Příjemce; a současně

·    ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlas s tím, aby mu elektronickými prostředky komunikace byla na jeho e-mailovou adresu zasílána obchodní sdělení Společnosti či Příjemce.

Udělení výše uvedeného souhlasu je ze strany Objednatele dobrovolné.

Zpracování osobních údajů na základě výše uvedeného souhlasu bude provádět Společnost či Příjemce (tento však není oprávněn osobní údaje dále šířit – poskytovat) a bude probíhat v klientském registru Společnosti či Příjemce, a to automatizovaně i manuálně. Zpracování bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich.

Společnost a Příjemce bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Společnost dále bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.

Objednatel má právo:

·    svůj výše uvedený souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu info@summitagency.cz, kdy postačí do předmětu zprávy uvést "nesouhlasím" a do těla zprávy zadat údaj či údaje, podle kterých bude možné Objednatele identifikovat; vyřazení elektronického kontaktu z databáze Společnosti pro zasílání obchodních sdělení může s ohledem na technické aspekty trvat až dva (2) týdny;

·    požadovat od Společnosti přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 Nařízení;

·    požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů dle článku 16 Nařízení;

·    požadovat výmaz svých osobních údajů dle článku 17 Nařízení;

·    požadovat omezení zpracování svých osobních údajů dle článku 18 Nařízení;

·    na přenositelnost svých osobních údajů dle článku 20 Nařízení;

·    vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů dle článku 21 Nařízení; a

·    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky dle článku 77 Nařízení.

Společnost je oprávněn uchovávat výše uvedené osobní údaje po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Za tuto dobu se považuje doba, po kterou bude dán výše uvedený souhlas.

Kontaktní osobou Společnosti pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů je: Hana Pokorná, e-mail: info@summitagency.cz

 

Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači uživatele prostřednictvím prohlížeče. Když se uživatel později vrátí na stejnou webovou stránku, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u uživatele předtím uložil.

Společnost shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies.

Soubory cookies může uživatel odmítnout nebo v případě potřeby vymazat. Pokyny jsou uvedeny v sekci "Nápověda" webového prohlížeče uživatele.