1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky pro poskytování služeb společností Summit Agency s.r.o. ("OP") platí pro online nabídku služeb dostupnou na stránkách www.summitagency.cz, které jsou provozovány společností Summit Agency s.r.o., se sídlem č.p. 501, 756 01 Hovězí, IČO: 178 09 584, spisová značka: C 91186 vedená u Krajského soudu v Ostravě, e-mail: info@summitagency.cz tel.: +420 725 382 778 ("Poskytovatel").

1.2.  Aktuální kontaktní údaje Poskytovatele jsou uvedeny na stránkách www.summitagency.cz.

1.3.  Tyto OP blíže vymezují práva a povinnosti Poskytovatele jakožto poskytovatele služeb ve sportovně-vzdělávacích oblastech a zájemce o tyto nabízené služby ("Objednatel"), jež jim vzniknou v souvislosti s uzavřením smlouvy, přičemž předmět smlouvy je vymezen obsahem konkrétní nabízené služby.

1.4.  Tyto OP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1.  Vedle pojmů vymezených na jiném místě těchto OP mají níže uvedené pojmy následující význam:

2.2.  "Kurz" znamená službu nabízenou Poskytovatelem na webových stránkách www.summitagency.cz, a to v oblasti outdoorového sportu, kdy se může jednat zejména o kurzy v terénu (skialpinismus, letní a zimní horolezectví, freeriding, vysokohorská turistika, lyžování, lavinové kurzy, ferraty), workshopy, školení či eventy. Specifikace daného kurzu je uvedena u každého jednotlivého nabízeného kurzu na webových stránkách Poskytovatele;

2.3.  „Lektor“ znamená kvalifikovanou osobu pověřenou Poskytovatelem k vedení Kurzu;

2.4.  "Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů;

2.5.  „Objednatel“ znamená osobu, která má zájem o služby poskytované Poskytovatelem, tedy o Kurz, a která s Poskytovatelem uzavírá smlouvu o účasti na konkrétním Kurzu a zavazuje se zaplatit cenu Kurzu. Objednatel však nemusí být zároveň Účastníkem Kurzu, nebo může Kurz objednat jak pro svou osobu, tak i pro třetí osobu;

2.6.  "Podnikatel" znamená v souladu s ustanovením § 420 Občanského zákoníku osobu, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku; za Podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či se samostatným výkonem svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele;

2.7.  „Poskytovatel“ znamená osobu nabízející a poskytující služby, Kurzy, a to v rámci své obchodní činnosti;

2.8.  „Smlouva“ znamená smlouvu o poskytnutí služby uzavřenou akceptací nabídky Poskytovatele Objednatelem, kdy na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli objednané služby (Kurz) a Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za objednané služby (Kurz) sjednanou cenu;

2.9.  "Spotřebitel" znamená v souladu s ustanovením § 419 Občanského zákoníku fyzickou osobu, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Podnikatelem (Poskytovatelem) nebo s ním jinak jedná;

2.10.  „Účastník kurzu“ znamená osobu, která se účastní Kurzu a která může být rozdílná od osoby Objednatele;

2.11.  Zákon o ochraně spotřebitele" znamená zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších přepisů.

 

3. SMLOUVA

3.1.  Smlouvu Objednatel s Poskytovatelem uzavře tak, že přijme návrh k uzavření Smlouvy na webových stránkách www.summitagency.cz tím, že:

3.1.1.  vybraný Kurz (tematické zaměření, termín, místo konání) vloží do košíku; a

3.1.2.  případně uplatní voucher vložením jeho číselného kódu; a

3.1.3. zadá požadované údaje (případně se přihlásí do svého uživatelského účtu, kde jsou tyto údaje se souhlasem Objednatele evidovány); a

3.1.4.  vyplní dotazník za každého přihlášeného Účastníka kurzu zvlášť, pokud je na daný Kurz jeho vyplnění třeba; a

3.1.5. potvrdí objednávku. Potvrzením objednávky Objednatel současně potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, a udělí s nimi souhlas.

3.2. Poskytovatel není povinen kontrolovat údaje uvedené Objednatelem v objednávce, tyto bude považovat za správné a úplné.

3.3.  Uvede-li Objednatel v objednávce své identifikační číslo (IČO) nebo DIČ, pak bere na vědomí, že jej Poskytovatel považuje za Podnikatele. Je-li Objednatel plátcem DPH v jiném státě, je povinen do dvou (2) hodin kontaktovat Poskytovatele e-mailem a poskytnout mu veškeré vyžádané dokumenty a informace k vystavení daňového dokladu – faktury – bez částky DPH, pokud to příslušné právní předpisy umožňují.

3.4.  Uzavření Smlouvy Poskytovatel neprodleně potvrdí Objednateli informativním e-mailem na Objednatelem zadanou e-mailovou adresu, přičemž zároveň jej vyzve k úhradě sjednané ceny Kurzu a pošle mu potřebné údaje pro provedení platby převodem na bankovní účet Poskytovatele. Součástí tohoto e-mailu bude odkaz na tyto OP. Účast Účastníka kurzu na objednaném Kurzu bude Poskytovatelem potvrzena e-mailem až po přijetí platby ceny Kurzu.  

3.5.  Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li sjednáno jinak.

3.6.  Tyto OP jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Smlouvu je možné uzavřít také pouze v českém jazyce. Objednatel - Spotřebitel, který má trvalé bydliště nebo je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením Smlouvy v českém jazyce. 

3.7.  Smlouva se uzavírá v souladu s právním řádem České republiky. Je-li Objednatelem Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Smlouvou a těmito OP Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Není-li Objednatelem Spotřebitel – je Podnikatelem, řídí se vztahy neupravené Smlouvou a těmito OP Občanským zákoníkem. Případná odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP. 

3.8.  Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) si hradí Objednatel sám.

3.9.  Objednatel si je vědom, že mu objednáním Kurzu a účastí na něm nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů či log Poskytovatele nebo třetí strany, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

3.10.Smlouvy jsou po jejich uzavření Poskytovatelem archivovány, a to v elektronické formě, a jsou přístupné pouze Poskytovateli.

3.11.Pokud Objednatelem vybraný Kurz již bude obsazen, může se Objednatel přihlásit jako náhradník. V tomto případě se neuzavírá s Poskytovatelem Smlouva. Pokud se v daném Kurzu uvolní místo, budou o této skutečnosti náhradníci informování e-mailem. V případě jejich trvajícího zájmu mohou provést objednávku Kurzu v souladu s těmito OP na webových stránkách www.summitagency.cz a uzavřít s Poskytovatelem Smlouvu.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Ceny Kurzů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v aktuální zákonné sazbě. Cena Kurzu je stanovena na webových stránkách Poskytovatele u každého jednotlivého Kurzu zvlášť. Poskytovatel upozorňuje, že stanovená cena Kurzu je cenou za osobu, resp. za jednoho Účastníka kurzu.

4.2.  Do doby zaplacení ceny Kurzu není Objednatel, případně jím nahlášení Účastníci kurzu, registrován Poskytovatelem jako Účastník kurzu. V případě, že cena Kurzu nebude Objednatelem uhrazena do 5 dnů ode dne uzavření Smlouvy, Smlouva se následujícím dnem ruší.

4.3.  Objednatel je povinen uhradit cenu Kurzu formou bezhotovostního převodu na účet Poskytovatele vedený u ČSOB, a.s., č.ú. 316846299/0300, kdy variabilním symbolem je číslo uvedené v e-mailu s výzvou k platbě. Závazek Objednatele uhradit cenu Kurzu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele. 

4.4.  Je-li tak stanoveno právními předpisy, Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Objednateli po uhrazení ceny Kurzu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele.

4.5. Cenu Kurzu lze uhradit i pomocí voucherů, které jsou přikládány k vybranému druhu zboží zakoupenému na e-shopu na webových stránkách .www.summitagency.cz. Na úhradu ceny Kurzu lze použít jakýkoliv voucher, nebo i více voucherů, přičemž jejich hodnota se sčítá. Pokud však hodnota voucheru přesahuje cenu Kurzu, nespotřebovaná částka z voucheru se Objednateli nevyplácí, ani na voucheru nezůstává, uplatněním voucheru se použije na úhradu ceny Kurzu celá hodnota voucheru.

 

5. POSTUP PŘED USKUTEČNĚNÍM KURZU

5.1.  Poskytovatel před samotným započetím Kurzu zajistí, pokud je to uvedeno v podmínkách daného Kurzu, vybavení pro Účastníky kurzu, prezenční listiny Účastníků kurzu, prohlášení Účastníků kurzu ohledně jejich zdravotního stavu a schopností.  Dále dle podmínek Kurzu Poskytovatel zajistí lektora, prostory pro konání Kurzu, studijní materiály. Objednatel se zavazuje být na Kurz připraven podle podmínek Kurzu uvedených na webových stránkách Poskytovatele, tedy se Objednatel zavazuje si zajistit vybavení na Kurz, a to sám nebo prostřednictvím Poskytovatele, pokud takovou službu Poskytovatel u konkrétního Kurzu nabízí, a dále se Objednatel zavazuje být připraven na Kurz jak po stránce fyzické, tak i psychické.

5.2.  Objednatel má povinnost být na Kurz dostatečně připraven a vybaven, nezajišťuje-li vybavení Poskytovatel podle předchozího odstavce, kdy uvedené se vztahuje zejm. na dostatečné oblečení vzhledem k typu a náročnosti Kurzu, certifikované pomůcky pro účast na Kurzu, fyzickou kondici a dobrý zdravotní a psychický stav. Objednatel prohlašuje, že netrpí žádnou závažnou nemocí, neutrpěl žádný úraz a ani není postižen žádnou duševní nebo jinou chorobou či tělesnou vadou, která by mohla nějakým způsobem ovlivnit jeho účast na Kurzu nebo mohla ovlivnit průběh Kurzu. Objednatel prohlašuje, že je dostatečně fyzicky zdatný (trénován) absolvovat Kurz. Objednatel prohlašuje, že zvážil fyzickou a psychickou náročnost Kurzu a zavazuje se, že v případě své nemoci či zranění, které bude mít v době začátku Kurzu, a nebo z důvodu, že Objednatel nebude materiálně na Kurz vybaven podle podmínek Kurzu, a některá z těchto skutečností mu bude bránit v řádném a bezpečném absolvování Kurzu či ohrožovat další účastníky, na Kurz nenastoupí a/nebo tento nebude absolvovat – v takovém případě náleží Poskytovateli polovina zaplacené ceny Kurzu jako paušální náhrada nákladů spojených s přípravou Kurzu a účasti Objednatele na Kurzu, a to nezávisle na tom, zda byla skutečná výše těchto nákladů vyšší či nižší, kdy zbývající polovinu ceny Kurzu, byla-li již Objednatelem uhrazena, Poskytovatel Objednateli navrátí do 10 dnů ode dne skončení Kurzu, a to na účet Objednatele, ze kterého byla cena poukázána, nedohodnou-li se Poskytovatel a Objednatel výslovně jinak. Veškerá prohlášení Objednatele uvedená v tomto odstavci se vztahují i na všechny Účastníky kurzu, které Objednatel na Kurz přihlásil.

5.3.  Objednatel a Poskytovatel se dohodli na tom, že v případě, kdy nebude obsazenost Kurzu vyšší než 75%, a to do termínu možného objednávání Kurzu,  tak se Kurz ruší, pokud se Poskytovatel nerozhodne i tak Kurz realizovat. 

5.4.  Poskytovatel si dále vyhrazuje právo zrušit Kurz v případě zdravotní nezpůsobilosti lektora pro řádné konání Kurzu, případně z jiných nepředvídatelných okolností nebo z důvodu vyšší moci (např. nepříznivé počasí), nebo změny podmínek.

5.5.  V případě zrušení Kurzu dle bodu 5.3. nebo 5.4. těchto OP nabídne Poskytovatel Objednateli náhradní termín konání Kurzu, nebo mu vrátí cenu Kurzu, a to poukázáním na bankovní účet, z něhož byla cena Kurzu uhrazena.

5.6. V případě, kdy Kurz se má konat do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem, žádá tímto výslovně Objednatel, aby Poskytovatel začal poskytovat objednané služby, tedy aby byl Kurz realizován i ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. 

5.7. Objednatel má možnost před započetím Kurzu odstoupit od Smlouvy uzavřené s Poskytovatelem (vyjma zákonného odstoupení dle čl. 8 těchto OP), a to za podmínek dále uvedených. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy v období více jak 4 (čtyři) týdny před započetím Kurzu, nebude mu Poskytovatelem účtován žádný stornopoplatek, tudíž mu bude vrácena cena Kurzu v plné výši. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy v období 4 (čtyři) až 2 (dva) týdny před započetím Kurzu, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu stornopoplatku ve výši 25% ceny Kurzu. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy v období méně jak 2 (dva) týdny před započetím Kurzu, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu stornopoplatku ve výši 100% ceny Kurzu. V případě, kdy u jednotlivého Kurzu budou stanoveny odlišné storno podmínky, platí storno podmínky uvedené u předmětného Kurzu. Odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku může Objednatel zaslat na adresu provozovny nebo sídla Poskytovatele, případně e-mailem na adresu: info@summitagency.cz. Odstoupením od Smlouvy dle tohoto článku se Smlouva od počátku ruší. Smluvní strany jsou tak povinny vrátit si vše, co jedna od druhé obdržely, a to do 14 dnů ode dne zrušení Smlouvy. Poskytovatel je však oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku z titulu uplatněného stornopoplatku vůči Objednateli proti pohledávce Objednatele z titulu vrácení ceny Kurzu po odstoupení od Smlouvy.


6. KONÁNÍ KURZU

6.1.  Poskytovatel se zavazuje zajistit na konaném Kurzu pro Objednatele odborně vyškoleného lektora, který Objednatele provede Kurzem, a to dle podmínek uvedených u daného Kurzu. Pokud je to u daného Kurzu možné a Objednatel o to Poskytovatele požádá, poskytne Poskytovatel Objednateli (či dalším Účastníkům kurzu) i vybavení potřebné k účasti na Kurzu.

6.2.  Objednatel uzavřením Smlouvy souhlasí s veškerými podmínkami daného Kurzu, např. pokud jde o časový rozsah, technickou náročnost, nutnost vybavení, zdatnost, apod., kdy se těmto podmínkám zavazuje přizpůsobit. Právě uvedené platí i pro Účastníky kurzu, pro které Objednatel uzavřel s Poskytovatelem Smlouvu.

6.3.  Poskytovatel upozorňuje, že veškeré Poskytovatelem poskytnuté tištěné materiály účastníkům Kurzu, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k materiálům poskytnutým Účastníkům kurzu. Obsah tištěných materiálů poskytnutých Poskytovatelem Účastníkům kurzu nelze upravovat, šířit, uvést je do elektronické podoby ani k nim vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem písemný souhlas.

6.4.  Poskytovatel je oprávněn bez náhrady ihned ukončit, zkrátit či jinak omezit Kurz nebo změnit jeho program z důvodu vyšší moci, živelné události, bezpečnosti Objednatele či jiných osob či z jiných závažných důvodů vyplývajících ze skutečností nezávisejících na vůli či moci smluvních stran. 

6.5.  Poskytovatel je oprávněn bez náhrady ihned ukončit, zkrátit či jinak omezit Kurz nebo změnit jeho program taktéž z důvodu důvodné obavy o zdraví a bezpečnost Objednatele a/či dalších Účastníků kurzu, kdy tyto obavy mohou být založeny zejm. těmito skutečnostmi: Objednatelem či jiným Účastníkem kurzu použité nekvalitní či necertifikované pomůcky či nedostatečné oblečení, nedostatečný zdravotní či psychický stav Objednatele či jiného Účastníka kurzu a/či jeho/jejich fyzická kondice. Pokud Poskytovatel shledá tyto skutečnosti na straně Objednatele či Účastníka kurzu, je oprávněn Objednatele (Účastníka kurzu) z Kurzu vyloučit. Posouzení těchto skutečností a rozhodnutí o ukončení, zkrácení či jiném omezení či změně Kurzu či vyloučení Objednatele (Účastníka kurzu) z Kurzu z důvodů dle tohoto odstavce závisí výlučně na uvážení Poskytovatele. 

6.6.  Objednatel bere na vědomí, že jeho účast na Kurzu mu může být zdraví a životu nebezpečná, mohou mu mj. vzniknout velmi závažná poranění či jiné závažné následky včetně smrti, majetková i nemajetková újma. Objednatel prohlašuje, že je seznámen s těmito riziky Kurzu a tato rizika přijímá. Poskytovatel nenese odpovědnost za život, zdraví, majetek ani jiné hodnoty Objednatele, leda by poškození těchto hodnot zavinil svým jednáním nebo jednáním pověřeného lektora Kurzu. Poskytovatel není povinen přijímat a činit opatření k zajištění bezpečnosti Objednatele a ochrany uvedených hodnot. Objednatel se účastní Kurzu na vlastní nebezpečí a odpovědnost. 

6.7.  Objednatel odpovídá za veškeré škody jím způsobené Poskytovateli, jakož i třetí osobě v době konání Kurzu. 

6.8.  Objednatel se zavazuje sjednat si pojištění zahrnující pojištění rizik souvisejících se sportovními aktivitami a aktivitami, které bude absolvovat během Kurzu. 

6.9.  Objednatel souhlasí s poskytnutím první pomoci a s případným lékařským ošetřením své osoby včetně hospitalizace, pokud to bude vyžadovat jeho zdravotní stav, zejm. dojde-li k jeho zranění během Kurzu.

 

7. REKLAMACE

7.1. Veškeré reklamace musí být učiněny bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím reklamačního formuláře umístěného na tomto odkaze, nebo doručeny bez zbytečného odkladu písemně či e-mailem Poskytovateli.

7.2.Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Poskytovatel se s Objednatelem mohou písemně dohodnout jinak. Poskytovatel vydá Objednateli potvrzení, které zašle na e-mail Objednatele, o tom, kdy Objednatel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem, jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Poskytovatel vydá Objednateli potvrzení, které zašle na e-mail Objednatele o datu a způsobu vyřízení reklamace.


8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

8.1.  Objednatel, který je Spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy, není-li právo na odstoupení od Smlouvy vyloučeno právními předpisy, zejména pak ustanovením § 1837 Občanského zákoníku. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli odesláno do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy. Odstoupení lze realizovat na základě formuláře dostupného na tomto odkaze. 

8.2.  Odstoupení od Smlouvy dle Článku 8.1 může Objednatel zaslat na adresu provozovny nebo sídla Poskytovatele, případně e-mailem na adresu: info@summitagency.cz. Poskytovatel potvrdí Objednateli bez zbytečného odkladu, že mu odstoupení od Smlouvy bylo doručeno. 

8.3.  Odstoupením od Smlouvy dle Článku 8.1 se Smlouva od počátku ruší.

8.4.  V případě odstoupení od Smlouvy dle Článku 8.1 vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Objednatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Objednatelem.

8.5.  V případě, kdy Kurz se má konat do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem, žádá tímto výslovně Objednatel, aby Poskytovatel začal poskytovat objednané služby, tedy aby byl Kurz realizován i ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy v době, kdy poskytování služeb již začalo (Kurz byl započat), je Objednatel povinen nahradit Poskytovateli poměrnou část ceny Kurzu za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

 

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Oznámení týkající se vztahů Poskytovatele a Objednatele, zejména týkající se odstoupení od Smlouvy, musí být učiněna písemně na adresu Poskytovatele či Objednatele, nebo e-mailem. 

9.2.Smluvní strany mohou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Objednatele či uvedenou Objednatelem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Poskytovatele.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.Smlouva uzavřená po nabytí účinnosti těchto OP se v rozsahu neupraveném Smlouvou řídí těmito OP a právním předpisy České republiky.

10.2.Neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení těchto OP či Smlouvy, ať již celého nebo jen jeho části, nemá vliv na účinnost nebo platnost zbytku těchto OP a Smlouvy. 

10.3. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Objednatelem jakožto Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel - Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ0: 000 20 869, www.adr.coi.cz. V rámci tohoto řešení se bude postupovat dle pravidel uvedených na www.adr.coi.cz. Objednatel - Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.4.Případné spory, které vzniknou na základě či v souvislosti se Smlouvou, budou soudně řešeny podle právních předpisů České republiky k tomu příslušnými soudy České republiky.

10.5.Tyto OP jsou platné a účinné ode dne 30.10.2023.